Homepage

Jme­nu­ji se Adam Kurek. Již od mala se věnu­ji počí­ta­čům a kre­a­tiv­ní tvor­bě na nich. Mám za sebou spous­tu zku­še­nos­tí v oblas­ti vývo­je inter­ne­to­vých strá­nek a apli­ka­cí, prá­ce s gra­fic­ký­mi a tex­to­vý­mi edi­to­ry. Ve vol­ném čase se věnu­ji foto­gra­fo­vá­ní, učím se v Unre­al Engi­nu 4 a vyví­jím růz­né vlast­ní inter­ne­to­vé apli­ka­ce.