Portfolio (neaktualizováno od r. 2016)

Pro aktu­ál­něj­ší pře­hled si pro­hléd­ně­te můj Lin­ke­dIn/ strán­ky digital.cz.

Weby:

Tvor­ba šab­lon z vizu­ál­ních podkladů:
gennet.czsymmtec.cz | kdesign.czdowntownsuites.cz | bohemia-machine.cz

Dotvo­ře­ní respon­ziv­ní­ho, dyna­mic­ké­ho regis­trač­ní­ho for­mu­lá­ře pro kon­fe­ren­ci PMcon
pmcon.cz/registrace


Osobní projekty:

Tors
Pro­jekt MMOJRPG zalo­že­ný na html|js|css
platformerhtml5 “no-Can­vas”
plat­for­mer prototype

photographicPre­mi­um Respon­ziv­ní Wor­d­Press šablona

heureka crawlerCrawler a srov­ná­vač cen zbo­ží s konkurencí

GetIMG toolGetI­MG URL
JavaScript Bookmark tool

VisualizerHTML5 — javaScript
audio visualizer

Event ManagerEvent Manager — REST app Ajax/PHP

GitHub GistGitHub / Gist Repos
& Snippets

GitHub GistOutlo­ok HTML5 Sig­na­tu­re Generator
Thingiverse3DThin­gi­ver­se 3D print designs and prints