Portfolio

Weby:

Tvor­ba šab­lon z vizu­ál­ních pod­kla­dů:
gennet.czsymmtec.cz | kdesign.czdowntownsuites.cz | bohemia-machine.cz

Dotvo­ře­ní respon­ziv­ní­ho, dyna­mic­ké­ho regis­trač­ní­ho for­mu­lá­ře pro kon­fe­ren­ci PMcon
pmcon.cz/registrace


Osobní projekty:

overlayhomepageHome­page pro Ste­am Brow­ser

Tors
Pro­jekt MMOJRPG zalo­že­ný na html|js|css
platformerhtml5 “no-Can­vas”
plat­for­mer pro­to­ty­pe

photographicPre­mi­um Respon­ziv­ní Wor­d­Press šab­lo­na

heureka crawlerCrawler a srov­ná­vač cen zbo­ží s kon­ku­ren­cí

GetIMG toolGetI­MG URL
JavaScript Bookmark tool

VisualizerHTML5 — javaScript
audio visu­a­li­zer

Event ManagerEvent Manager — REST app Ajax/PHP

GitHub GistGitHub / Gist Repos
& Snip­pets

GitHub GistOutlo­ok HTML5 Sig­na­tu­re Gene­ra­tor
Thingiverse3DThin­gi­ver­se 3D print designs and prints