TORs Online 13.02. DevLog

Scre­en­shots 13.02.2016

01 02 03 04

Povět­ši­nou jsem vylep­šil vizu­ál­ní strán­ku ren­de­ru sek­to­ru. Laten­cyme­ter (Ping) bývá zkres­le­ný výko­nem syn­chron­ních úko­nů před real­nou ode­zvou ser­ve­ru, tudíž spíš než reál­nou ode­zvu ser­ve­ru, měří čas před volá­ním až po úspěš­ném při­je­tí — při niž­ším CPU (i GPU) výko­nu na vyš­ší detai­ly, tudíž může jít do vyso­kých čísel.
Toto bych nena­zval pří­mo “bugem” a zatím neza­mýš­lím řeše­ní, aby laten­cyme­ter měřil oprav­du pou­ze ode­zvu serveru.

Zkrášle­ní” User Inter­fa­cu (při­hlá­še­ní / regis­tra­ce), vylep­še­ní + při­dá­ní nových spritů.

Video 05.03.2016

Video 08.02.2016

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *